Start » Om Marinan » Regler

Regler

REGLER FÖR GÄSTANDE BÅTAR

Gästplatser är avsedda för tillfällig förtöjning av fritidsbåtar. Hyra av gästplats sker på följande villkor.

 1. Förtöjning får endast ske på grönmarkerad gästplats.
 1. Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och på egen risk. Hamnen ansvarar inte för skada eller förlust som förorsakas av gästande båt eller dess besättning.
 1. Hamnavgift erlägges enligt fastställd taxa i förskott mot kvitto, som skall fästas på synligt ställe på båten. Hamnavgift uttages för båtar som gästar hamnen, oavsett längden på besöket, mellan kl. 17.00-10.00.
 1. Gästande båt och besökande i gästhamn skall visa hänsyn mot sin omgivning.
 1. Farten inom hamnområde innanför vågbrytaren är max 3 knop. Svallbildning skall undvikas. Okynneskörning i eller i anslutning till hamnen är inte tillåten. Detta gäller även jollar med motor.
 1. Det råder bad- och fiskeförbud inom hamnområdet.
 1. Toalett med direktutsläpp i vattnet får inte användas inom hamnområdet.
 1. Grill får inte användas inom hamnområdet.
 1. Cykel-, skateboard-, rullskridskoåkning och liknande är inte tillåten på bryggor.
 1. Hundar skall hållas kopplade. Om hundar förorenar skall hundägaren omedelbart göra rent efter hunden.
 1. Gemensamma utrymmen i land, toaletter, duschar m.m. skall lämnas i vårdat skick.
 1. Sopor skall läggas i därför avsedda behållare. Miljöfarligt avfall skall sorteras och kastas i för detta ändamål avsedda behållare på miljöstationen.
 1. Volymen från radio, TV och annan ljudanläggning skall vara så dämpad att omgivningen inte störs.
 1. Tystnad skall iakttagas mellan kl 23.00-06.00. Löpande rigg skall säkras för att minska oljud. Reklamflaggor får inte förekomma.
 1. Övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar inom hamnområdet skall iakttas.
 1. Om ordningsreglerna icke följes och rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse från hamnvakten får denne avvisa båten trots erlagd avgift.
 1. Vid olovlig tilläggning får gästande båt flyttas av hamnvakten.

 

REGLER FÖR FASTA HYRESGÄSTER

Nyttjandetid
Hamnplatsen får utnyttjas under avtalstiden.

Avgifter
Avgifter utgår enligt fastställd taxa.
Skulle avgift inte erläggas i rätt tid äger Dockan Exploatering AB rätt att på
båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och båtägaren tillhörig utrustning.

Båtägarens skyldigheter
Båtägaren är skyldig

 • att vid all trafikering inom hamnområdet iakttaga varsamhet samt hålla fart,om max 3 knop så att svallbildning undviks och skada ej uppstår på andra båtar.
 • att iakttaga snygghet och ordning inom hamnområdet, allt avfall skall lämnas på avsedd plats i land.
 • att tillse att båt vid förtöjning är försedd med erforderligt antal fendrar (minimum 4st) och andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande båtar, brygga eller boj.
 • att förse förtöjningstamparna som går till bryggan med ryckdämpare.
 • att båtens förtöjningsgods uppfyller kraven ställda av båtens försäkringsbolag.
 • att hålla eventuella ledlinor ovanför vattenytan, samt att vid nyttjanderättstidens utgång plocka bort dem. (Ledlinor som ligger i vattnet efter 30 oktober kommer att plockas bort av hamnpersonalen.)
 • att väl vårda och aktsamt begagna anläggningar och utrustning.
 • att säkra löpande rigg för att minska oljud.
 • att vid nyttjanderättstidens utgång bortföra båten, såvida Dockan  Exploatering AB inte medger annat.
 • att då båtägaren lämnar hamnen under mer än ett dygn, meddela Dockan Exploatering AB och ställa hamnplatsen till dess förfogande som gästhamnsplats och vända sin skylt till grönt.
 • att om Dockan Exploatering AB så påfordrar, överflytta båten till annan förtöjningsplats inom hamnen.
 • att ställa sig vederbörliga myndigheters föreskrifter till efterrättelse.
 • att iaktta vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter och regler för  gästande båtar som löpande anslås på anslagstavla i hamnområdet.
 • att taga del av gällande brandordning.

Förbud
Det är förbjudet för båtägare

 • att inom hamnområdet köra eller förtöja en vattenskoter.
 • att inom hamnområdet bo ombord på båten, med undantag för enstaka tillfälliga övernattningar.
 • att utan medgivande överlåta, uthyra eller utlåna hamnplats.
 • att upplagra eller förvara annan material än vad förvaringsutrymmena är avsedda för.
 • att okynnesköra i eller i anslutning till hamnen, vilket även gäller jollar med motor.
 • att använda toalett med direktutsläpp i vattnet inom hamnområdet.
 • att inom hamnområdet förvara eldfarliga vätskor.
 • att bada, fiska eller grilla inom hamnen.
 • att hissa reklamflaggor.
 • att vidtaga åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen.
 • att utan Dockan Exploatering ABs medgivande uppföra byggnad av vad slag, det vara må inom småbåtshamnen.
 • att utan Dockan Exploatering ABs medgivande anbringa trappor, lejdare ledstänger e.d. på kaj eller brygga.
 • att under eller på bryggor eller markområdet förvara jolle eller annan båt.

Ansvar
Båt ligger i hamnen helt på båtägarens risk och ansvar. Det åligger båtägaren att hålla båten erforderligt försäkrad.
Dockan Exploatering AB fritages från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens farkost eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.

Övrigt
Båtplatsen uthyres i befintligt skick.
Hamnplatsen får endast användas för brukande av egenägd båt. Ändrade ägarförhållanden eller byte av båt skall omedelbart meddelas till Dockan Exploatering AB. Förtöjning får endast ske på plats som upplåtits för båten ifråga, såvida inte annan plats anvisas.

Båtägaren skall för Dockan Exploatering ABs personal vid anmaning uppvisa giltig legitimationshandling.
Båtägare ansvarar för att även vederbörandes gäster iakttar dessa ordningsföreskrifter.
Dockan Exploatering AB förbehåller sig rätten att ensidigt ändra i dessa ordningsföreskrifter. Gällande ordningsföreskrifter kommer löpande att anslås på anslagstavla i hamnområdet.

Hävning av hamnplatsavtal
Bryter båtägaren mot ovanstående föreskrifter, är Dockan Exploatering AB berättigad att med omedelbar verkan häva hamnplatsavtalet och att på båtägarens bekostnad vidtaga de åtgärder som kan finnas påkallade på grund av det inträffade.
Dockan Exploatering AB fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.